Newsletter

Asystentki i higienistki stomatologiczne

  1. asyst.stom. Mariola Krzemieniewska
  2. asyst.stom. Jolanta Lipińska - koordynator gabinetu
  3. asyst.stom. Anna Rosielewska
  4. asyst.stom. Kamila Popielska
  5. asyst.stom. Agnieszka Wesołowska - koordynator gabinetu
  6. asyst.stom. Katarzyna Michaluk
  7. asyst.stom. Marta Czajkowska
  8. asyst.stom. Julita Czajka 
  9. asyst.stom. Justyna Piaskowska - koordynator gabinetu
  10. asyst.stom.  Karolina Kapłon

 

<< powrót do listy